Stadgar

Stadgar för föreningen Bergshandteringens Vänner

Gällande fr o m den 26 januari 1985

§ 1
Föreningens ändamål är att under årliga sammankomster, med ordinarie årsmöte i januari månad, genom föredrag och diskussioner i ämnen rörande bergshanteringen samt genom utgivande av dessa förhandlingar liva och underhålla intresset för hanteringen.

§ 2
Såsom medlem i föreningen kan intagas person, som är eller varit verksam inom bergshanteringen eller har beröring med densamma. Medlemskap beslutas av styrelsen.

§ 3
Den årliga medlemsavgiften bestämmes av föreningen vid årsmötet efter förslag av styrelsen. Den som efter påfordran icke erlägger avgift för det löpande kalenderåret, anses hava utträtt ur föreningen. Ständigt medlemskap förvärvas genom erläggande på en gång av tiofaldig årsavgift av senast beslutade storlek.

§ 4
Vid årsmötet, som ledes av föreningens ordförande, skall handläggas följande ärenden:

1. Val av två justeringsmän
2. Styrelsens förvaltningsberättelse
3. Revisorernas berättelse
4. Beviljande av ansvarsfrihet
5. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
6. Val av styrelse och revisorer
7. Val av föredragsnämnd
8. Val av valberedning
9. Anmälan angående klubbmästare och årsboksredaktör
10. Övriga ärenden

§ 5
Föreningen utser vid årsmötet att fungera till slutet av nästföljande årsmöte, en styrelse av minst fyra och högst åtta personer, nämligen ordförande, vice ordförande, sekreterare och ytterligare en till fem ledamöter. Samtidigt med styrelseledamöterna utses en till tre suppleanter. Styrelsen utser inom sig kassaförvaltare. Klubbmästare och årsboksredaktör utses jämväl av styrelsen. Styrelsen är beslutför, när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal inom styrelsen gäller den mening ordföranden biträder.

§ 6
För granskning av styrelsens förvaltning under löpande kalenderår utser föreningen vid årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant.

§ 7
Styrelsen har att till årsmötet avgiva redogörelse för förvaltningen för föregående kalenderår. Denna redogörelse skall finnas för revisorerna till gänglig i god tid, att den, jämte revisionsberättelse, är kassaförvaltaren tillhanda en vecka före årsmötet.

§ 8
Till beredande av påföljande års sammankomster utses vid årsmötet en föredragsnämnd om minst fyra personer att biträda styrelsen vid uppgörande av förslag till föredrags- och diskussionsämnen. Vidare utses en valberedning om tre personer, varav en sammankallande, med uppgift att vid påföljande årsmöte framlägga förslag i valärenden.

§ 9
Styrelsen ombesörjer utgivandet av föreningens årsbok. Föreningens medlemmar erhålla årsboken kostnadsfritt.

§ 10
Förslag, som enskild medlem har att framställa rörande föreningens stadgar, verksamhet eller ekonomi, skall skriftligen inlämnas till ordföranden eller sekreteraren, varefter styrelsen därom fattar beslut, vilket jämte förslaget underställes föreningen vid dess nästkommande årsmöte. För att sådant förslag skall kunna vid årsmöte föreläggas föreningen fordras, att detsamma inkommer styrelsen senast den 15 i föregående december månad.

§ 11
Alla omröstningar ske öppet, om icke sluten omröstning särskilt begäres. Röstning genom fullmakt må icke förekomma. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 12
Förslag om föreningens upplösning skall för att anses bifallet hava beslutats med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

§ 13
Beslutas föreningens upplösning, skall vid det sista årsmötet jämväl beslutas om användningen av föreningens medel. Skulle vid detta tillfälle intet förslag föreligga eller erhålla två tredjedelars majoritet, skall avkastningen av föreningens medel med lika delar användas för beredande av stipendier till studerande vid Kungl. Tekniska Högskolans avdelning för bergsvetenskap och Bergsskolan i Filipstad.

§ 14
Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut på ordinarie årsmöte och med minst två tredjedelars majoritet, sedan förslag väckts och behandlats enligt i § 10 stadgad ordning. Förslaget bör hava meddelats föreningens medlemmar senast samtidigt med kallelsen till årsmötet.